Egészséges, boldog, szabad és gazdag. A magyar - amerikai cégünk rövid és hosszú távú bérbeadással foglalkozik. Prémium floridai házak és lakások.
BelépésRegisztráció
Az oldalon csak minta ingatlanok vannak, a legfrissebb ajánlatokért lépj be zárt Facebook csoportunkba! >>>

ÁSZF

Felhasználási és Általános szerződési feltételek.

Adatvédelem

A Ven-Ditus Kft számára kiemelt fontosságú cél a www.dorisflorida (továbbiakban: Honlap) látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Ven-Ditus Kft elkötelezett a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A Ven-Ditus Kft a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelik, gondoskodnak azok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú melléklete; Az adatvédelmi biztos ajánlásai.

Amennyiben a Honlap látogatói közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének b i z t o s í t á s á r a a k i j e l ö l t f e l e lős s z e m é l l y e l a z a l á b b i e - m a i l c í m e n : info@dorisflorida.hu

  • Adatkezelő neve:Ven-Ditus Kft
  • Székhelye:9023 Győr, Kassák L. u. 5.
  • Telefonszám:+36302885567
Alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos – a Ven-Ditus Kft által is érvényre juttatott – legfontosabb alapelvek: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet. A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek. Adatvédelem Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt. Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig, biztonságos módon kell megvalósítani. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését. A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.

Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni. Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek, pontosnak, teljesnek, és ha szükséges, időszerűnek kell lenni, és tárolásuk módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Ven-Ditus Kft semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Jelen szabályzat a Honlap látogatóinak nem nyilvánosságra szánt, hanem a Ven-Ditus Kft rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a szabályzat hatálya nem terjed ki.

Anonim Látogatóazonosító (COOKIE) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A fent említett, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítókra vonatkozó adatkezelés célja, hogy a Ven-Ditus Kft többet tudjon meg a látogatók információhasználati szokásairól és így, szolgáltatásaik színvonalát javítani tudják, valamint, hogy az ügyfeleik számára a honlap látogatása során testreszabott oldalak, marketing (reklám) anyagok jelenjenek meg. Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internet beállítások pontban).

E-mailes kapcsolatfelvétel adatainak kezelése

Az adatkezelő a honlapon a látogató által a kapcsolat menüpontban megadott e-mail címen keresztül megadott adatokat a kapcsolatfelvétel céljából kezeli, amely adatok megadásáról a látogatók döntenek. Az adatkezelő a látogatók által megadott e-mail címet, illetve bármely más adatot egyéb célra kizárólag a látogató által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a látogató előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Az adatkezelés jogalapja a látogatók önkéntes hozzájárulása.

B E J E L E N T K E Z É S T I G É N Y LŐ S Z O L G Á LTAT Á S I G É N Y B E V É T E L E S O R Á N RENDELKEZÉSÜNKRE BOCSÁTOTT, ILLETVE A LÁTOGATÓK EGYEDI ELÉRÉSÉRE ALKALMAS ADATOK KEZELÉSE

Az adatkezelő a látogatók által megadott felhasználónevet és jelszót, valamint az egyedi elérésükre alkalmas adatokat (például e-mail címeket) a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Ezen adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Az adatkezelés jogalapja a látogatók önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés a látogatók és az adatkezelő közötti kapcsolatfelvételt, illetve kapcsolattartást szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a látogatók önkéntes hozzájárulásával történik.

A Ven-Ditus Kft látogatókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használják fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes látogatók egyedi beazonosítására.

ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz kizárólag az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Ven-Ditus Kft törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

A LÁTOGATÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Személyes adataik kezeléséről a látogatók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (9023 Győr, Kassák L. u. 5. kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségen kezdeményezheti a látogató személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A kérelemre történő tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban küldi meg a kérelmező látogató részére.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a látogató, aki úgy érzi, hogy az Ven-Ditus Kft megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.